ASS Dubnica nad Váhom

Neurofyziologická stimulácia – jej cieľom je umožniť prijímateľom s poruchou hybnosti na
jednej strane tela, znovu vnímať túto stranu. Predpokladom je však schopnosť vnímať
nepostihnutú stranu tela, aby mohol prijímateľ integrovať postihnutú časť tela opäť do
vnímania jeho telesnej schémy.

Povzbudzujúca somatická stimulácia – jej cieľom je stimulácia vnímania telesnej schémy,
skúsenosť so svojím telom, zvýšenie vedomia prijímateľa a jeho pozornosti, zvýšenie svalové
ho tonusu, podpora aktivity prijímateľa, príprava na následné pôsobenie fyzioterapeuta príp.
inej aktivizačnej činnosti.

Upokojujúca somatická stimulácia – jej cieľom je stimulácia vnímania telesnej schémy,
skúsenosť so svojím telom, redukcia stavov nepokoja, dezorientácia a zmätenosti a navodenie
celkového telesného upokojenia.

Vestibulárna stimulácia – cieľom je poskytnúť stimuláciu vestibulárneho ústrojenstva
(rovnovážneho), lepšiu priestorovú orientáciu a vnímanie pohybu.

Masáž stimulujúca dýchanie – cieľom je dosiahnuť pokojné, hlboké a pravidelné dýchanie,
zároveň napomôcť uvedomiť si svoje telo a zvýšiť schopnosť koncentrácie tak, aby bolo
možné reagovať na podnety z okolia.