ASS Dubnica nad Váhom

Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnej služby:

 • Zariadenie pre seniorov- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita v ZpS je 60 prijímateľov sociálnej služby.
 • Domov sociálnej služby- fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V., alebo pre dospelú fyzickú osobu do dovŕšenia dôchodkového veku a nevidiacu alebo prakticky nevidiacu a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Kapacita v DSS je 14 prijímateľov sociálnej služby.

POSLANIE

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať odborné, komplexné a kvalitné sociálne služby na profesionálnej úrovni seniorom za vopred určených podmienok, ktoré sú prístupné všetkým občanom – seniorom Slovenskej republiky v rovnakom rozsahu a v tej istej oblasti na základe ich individuálnych potrieb, možností zariadenia a v súlade s platnou legislatívou ako súčasť sociálnej politiky Trenčianskeho samosprávneho kraja.

VÍZIA

Víziou nášho zariadenia je:

 • poskytovanie seniorom sociálne služby komplexne, kvalitne a transparentne,
 • aby tieto služby boli založené na:
 1. partnerskom, individuálnom a holistickom prístupe
 2. aktívnej účasti nielen prijímateľov sociálnej služby, ale aj rodinných príslušníkov a
 3. spolurozhodovaní s ohľadom na jedinečnosť, zdroje a potenciál klienta.
 • aby celý tím zamestnancov zariadenia pre seniorov konal v zmysle etických noriem     zariadenia a rešpektoval firemnú kultúru zariadenia,
 • aby konal na vysokej profesionálnej úrovni a rozvíjal, podporoval a udržal kvalitu života seniorov v maximálnej možnej miere,
 • aby vytváral pre seniorov prostredie láskavosti, bezpečia, porozumenia, akceptácie, úcty a dôvernosti domova.

CIELE KVALITY

 • Vytvoriť podmienky pre zavedenie Bazálnej stimulácie v priebehu rokov 2024- 2025
 • Rozvoj dobrovoľníctva v priebehu roka 2024
 • Podporiť a rozvíjať systém manažérstva kvality v našom zariadení k 1. 10. 2024

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

v Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba 
 1. a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov alebo
 2. b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

 v Zariadení pre seniorov sa

 1. poskytuje
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

           

 1. b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a vzdelávanie

 

 1. c) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť

 

 1. d) doplnkové služby pre prijímateľov sociálnej služby: pedikúra, kaderníčka

 

v Domove sociálnych služieb sa:

     a) poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavovanie
 1. zabezpečuje
 • pracovná terapia
 • záujmová činnosť
 1. c) utvárajú podmienky na
 • úschovu cenných vecí a vzdelávanie
Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na soc. službu pre Domov sociálnych služieb:
 1. Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu- v prípade závažnejšieho zdravotného stavu- zdravotné postihnutie, telesné, duševné, zmyslové postihnutie alebo kombinácia týchto postihnutí.
 2. Žiadosť treba podať na príslušný samosprávny kraj podľa trvalého bydliska žiadateľa.
 3. Samosprávny kraj vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázanosti.
 4. Po doručení rozhodnutia si žiadateľ podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a to do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadateľ si môže poslať žiadosť aj do viacerých zariadení.

PONÚKANÉ SLUŽBY

OŠETROVATEĽSKÁ A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Ošetrovateľská starostlivosti je poskytovaná 24 hod. denne, 7 dní v týždni. Zdravotné sestry a zdravotní asistenti poskytujú prijímateľa sociálnej služby, v súlade s §35 zákona č. 448/ 2008 Z. z.

Poskytuje:

 • Poskytovanie prvej pomoci a privolanie RZP,
 • Odber biologického materiálu,
 • Príprava a podávanie liekov,
 • Meranie fyziologických funkcií, sledovanie bilanciu tekutín,
 • U diabetikov vyšetrenie glykémie glukomerom, aplikácia inzulínu
 • Prevencia a liečenie dekubitov,
 • Ošetrovanie rán, polohovanie,
 • Iné výkony podľa odporúčania odborného lekára

Opatrovateľskú starostlivosť zabezpečujú opatrovatelia vyškolení kurzom opatrovania.

Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná nepretržitá zdravotná starostlivosť, individuálny RHBL plán pod vedením fyzioterapeuta, ktorý sa odvíja od momentálneho zdravotného, fyzického a psychického stavu.

Prijímatelia sociálnej služby majú:

 • zabezpečené vyšetrenia u všeobecného lekára pre dospelých v ambulancii alebo priamo na izbe u prijímateľa,
 • Spoluprácu so lekármi- špecialistami,
 • Objednávanie a prevoz prijímateľov na odborné vyšetrenia,
 • Prevoz prijímateľov sociálnej služby na vyšetrenie je zabezpečené v blízkom okolí Dubnice nad Váhom osobitným autom, ktoré je prispôsobené pre imobilného prijímateľa sociálnej služby na invalidnom vozíku. V prípade vyšetrenia, ktoré je vo vzdialenejšom je prijímateľ sociálnej služby prevezený prevozom sanitkou v spolupráci s rodinou.

 

UBYTOVANIE

Naše zariadenie poskytuje svojou kapacitou ubytovanie pre 74 prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby pri nástupe do zariadenia uzatvárajú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a je im pridelená izba.

K dispozícii máme 1, 2 a 3 lôžkové izby vybavené posteľami, nočnými stolíkmi, skriňami, stolmi so stoličkami a inými bytovými doplnkami. Prijímateľ sociálnej služby si môže priniesť svoje osobné doplnky (z nábytku kreslo, lampu, do jednoposteľovej izby aj nábytok), po dohode so spolubývajúcimi aj televízny prijímač a rádioprijímač, ktoré musia byť evidované na osobnej karte prijímateľa sociálnej služby. 

STRAVOVANIE

Zabezpečujeme celodennú stravu podľa stanovených diét prijímateľov sociálnej služby, ktoré určuje ošetrujúci lekár. Stravu pripravujeme vo vlastnej kuchyni, v súlade s požiadavkami na energetickú a biologickú hodnotu potravy. Jedálne lístky sú k nahliadnutiu na viditeľnom mieste.  Jedálny lístok je spracovaný na celý týždeň a je v súlade so stanovenou normou. Racionálna, šetriaca, neslaná a bezlepková strava sa podáva 5 krát denne, diabetická strava sa podáva 6 krát denne.

Stravovanie prijímateľov sociálnej služby je zabezpečené prostredníctvom výdajne stravy, ktorá je súčasťou jedálne.

V prípade zhoršenia zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby sa strava podáva priamo na izbe alebo vo vytvorenom priestore na prvom poschodí.

Nad stravovaním dohliada aj stravovacia komisia ako pomocný orgán riaditeľa, kde sú zastúpení aj prijímatelia sociálnej služby, ktorí spolupracujú svojimi nápadmi pri zostavovaní jedálneho lístka.

ŽIVOT V ZARIADENÍ

Rozvoj pracovných zručností, sociálna rehabilitácia

Zákon č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách, podľa § 23 definuje rozvoj pracovných zručností ako odbornú činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, ktorá sa poskytuje prijímateľovi sociálnych služieb na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti. Sociálna rehabilitácia sa zameriava na rozvoj a nácvik zručností, aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o svoju bytovú jednotku a pri základných sociálnych aktivitách. Sociálna rehabilitácia sa zameriava na sociálnu komunikáciu, aj na nácvik používania zdravotníckych pomôcok.

NÁVŠTEVY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Návštevy môžu prijímatelia sociálnej služby prijímať počas celého dňa. Návšteva sa ohlási službukonajúcej opatrovateľke. Návštevy imobilných prijímateľov sociálnej služby a prijímateľov sociálnej služby v čase ich choroby sa môžu uskutočňovať i na izbe prijímateľa sociálnej služby, v prípade viacposteľovej izby len za súhlasu spolubývajúceho. Návštevy priamo na izbách sú obmedzené z dôvodu rešpektovania osobného súkromia a ochrany ostatných prijímateľa sociálnej služby.  

OBVYKLÝ PRIEBEH DŇA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Cieľom nášho zariadenia je zabezpečiť zmysluplné využívanie voľného času prijímateľov sociálnej služby, ktoré má slúžiť na osobnostný rozvoj každého prijímateľa sociálnej služby s rešpektovaním jeho individuálnych potrieb, schopností a možností. Práve preto pripravujeme pre našich prijímateľov sociálnej služby rôzne aktivity. Na základe zhodnotenia celkového stavu prijímateľa sociálnej služby, jeho záujmov a schopností je prijímateľ sociálnej služby zaradený do terapeuticko – aktivizačnej skupiny. 

Hlavným cieľom skupinovej  aktivizácie (terapie) je nadviazanie nových sociálnych vzťahov v rámci zariadenia, ale aj so širším sociálnym prostredím. Ide nám o obnovenie, zlepšenie alebo zmiernenie sociálneho stavu, zachovanie maximálne možnej sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby prostredníctvom sociálnej rehabilitácie.