ASS Dubnica nad Váhom

Dokumenty na stiahnutie:

Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na soc. službu pre Zariadenie pre seniorov :
  1. Žiadateľ o sociálnu službu si podá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   v mieste trvalého bydliska na Mestskom alebo Obecnom úrade.
  2. Mesto alebo obec vydá „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný. Toto rozhodnutie treba dať správoplatniť. K rozhodnutiu Vám bude vydaný aj „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“.
  1. Po doručení rozhodnutia z bodu č.2 si žiadateľ podá „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní soc. služby“, ktorú si môže stiahnuť na našej webovej stránke

          Pozn. žiadateľ si môže podať žiadosti do viacerých zariadení soc. služieb