ASS Dubnica nad Váhom

Počas pracovných dní je prijímateľom sociálnej služby ponúkaná možnosť aktivizácie.

Prijímateľ sociálnej služby si môže vybrať z aktivizácie, pri ktorej sú využívané prvky:

 • Kognitívny tréning – jeho cieľom je stabilizácia alebo zlepšenie kognitívnych (poznávacích) funkcií – pamäť, myslenie, vyjadrovanie sa, porozumenie reči, úsudok, pozornosť, plánovanie, riešenie problémov. Tréning je určený pre seniorov, ktorí majú len nepatrné problémy s pamäťou a tréning vnímajú ako zmysluplné trávenie voľného času, seniorov s miernym kognitívnym deficitom ale aj pre seniorov trpiacich demenciou, kde slúži ako prevencia zhoršovania demencie. V našom zariadení prebieha ústnou a písomnou formou, individuálne a skupinovo. Využívame aj možnosť premietania a využitia prezentácií. Organizujeme kvízy zamerané na vedomosti o Slovensku, športe, prednášky na aktuálne témy.
 •  Arteterapie– Arteterapia predstavuje súbor umeleckých techník a postupov , ktoré majú okrem iného za cieľ zmeniť sebahodnotenie človeka, integrovať jeho osobnosť a priniesť mu zmysluplné naplnenie života. Arteterapia nám pomáha uvoľniť sa a umožňuje vyjadriť naše emócie, pomáha nám k prekonaniu rôznych problémov a pomáha nám porozumieť ostatným naokolo. Ciele arteterapie súvisia s potrebami prijímateľov sociálnej služby, môže ísť o uvoľnenie, seba prežívanie, motiváciu, rozvoj osobnosti, vnímanie a prijatie druhých ľudí, zapojenie sa do skupiny, skúsenosť a nácvik empatie..Arteterapia je úžasná v tom, že vidíme spoločne v našich očiach prekvapenie, radosť, že je to niečo ako nová obohacujúca skúsenosť, ktorá vedie k zamysleniu sa a vyjadreniu svojich pocitov aj bez slov.
 • Reminiscenčná aktivizácia – využíva zachovanú dlhodobú pamäť seniora a jeho spomienky na zážitky a udalosti z minulosti. Tento druh aktivizácie je vhodný pre seniorov bez kognitívneho deficitu ale aj pre seniorov s rôznymi druhmi demencie. Prispieva k zlepšeniu mentálneho stavu, komunikácie a zmierneniu ťažkostí. Práca so spomienkami môže prebiehať individuálne alebo skupinovo podľa preferencií seniorov. Pri skupinovom priebehu reminiscencie spomienky jednotlivých členov skupiny zároveň aktivizujú spomienky ostatných. Vhodné je využitie rôznych pomôcok pre stimuláciu zmyslov, napríklad staré pohľadnice, fotografie, časopisy, rôzne predmety, vône, jedlá, ale aj piesne filmy, hudobné a tanečné variácie z minulosti.
 • Muzikoterapia- v našom zariadení využívame muzikoterapiu ako podpornú a liečebnú metódu. Hudba pomáha odbúravať stres a pozitívne pôsobí na naše emócie. Naši prijímatelia najviac milujú spev, kedy sa plne oddajú prítomnému okamihu.
 • Prechádzky- v prípade priaznivého počasia je možnosť prechádzky v záhrade alebo blízkom okolí zariadenia. Vnímame krásu okolitej prírody, čím občerstvujeme nielen dušu ale i telo.
 • Ergoterapia- ide o rozvoj pracovných zručností, prijímatelia sa radi starajú o okolie v areáli zariadenia a taktiež aj v interiéri- zametanie, hrabanie lístia. Starajú sa aj o kvety, záhony, ktoré si sami, ale aj za pomoci vysádzajú, na jeseň zbierajú bylinky a sušia si ich na čaj.

Rozvoj pracovných zručností ich vedie viac k zmysluplnejšiemu  a aktívnejšiemu životu a naplnenia ich života v našom zariadení, ich domova.

Prijímateľom sociálnej služby, ktorí sa nechcú zúčastňovať skupinových aktivizácii, tým je ponúknutá individuálna aktivizácia. Pre prijímateľov sociálnej služby sú organizované rôzne vystúpenia a iné záujmové aktivity priamo v zariadení. O možnostiach aktivizácie sa prijímatelia sociálnej služby dozvedajú individuálne prostredníctvom zamestnancov, ale aj prostredníctvom samosprávy prijímateľov sociálnej služby a násteniek.

INÉ SLUŽBY

Rehabilitácia

Rehabilitácie v našom zariadení poskytuje kvalifikovaný fyzioterapeut so skúsenosťami v oblasti fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 

Zmyslom poskytovania rehabilitácií je pomôcť našim prijímateľom sociálnej služby v dôležitých zručnostiach a schopnostiach ako:

 • zlepšenie pohyblivosti,
 • zvyšovanie obratnosti a kondície,
 • vedenie k sebestačnosti,
 • nácvik používania kompenzačných pomôcok,
 • posilnenie oslabeného svalstva a uvoľnenie napätého svalstva,
 • nácvik chôdze.

Pravidelnosť rehabilitácií závisí najmä od zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby a je určená aj po vzájomnej dohode rehabilitačného pracovníka s prijímateľom sociálnej služby a s rodinou prijímateľa sociálnej služby.

Rehabilitácie realizujeme buď individuálne, pri ktorých sa zameriavame najmä na oslabené časti tela, alebo skupinové, pri ktorých ide hlavne o precvičenie celého tela.

Na základe zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby sú rehabilitácie realizované na izbe prijímateľa sociálnej služby, v spoločných priestoroch zariadenia alebo v terapeutickej miestnosti. V prípade priaznivého počasia sú rehabilitácie realizované vonku v záhrade.

Pri rehabilitáciách používame rôzne nástroje a pomôcky ako lopty a loptičky, fit lopty, činky, expandre, gumy na cvičenie, závažia, kolky, bicykel – rotopéd, bežiaci pás, chodítka či barle.

Duchovná aktivizácia –   v našom zariadení sa snažíme každého seniora vnímať ako celistvú bytosť v jeho bio-psycho-socio-kultúrno-spirituálnej podstate. V oblasti saturácie duchovných potrieb ponúkame priestor na spoločnú modlitbu, rozhovor s kňazom, sväté omše 1krát v mesiaci v kaplnke nášho zariadenia.